Thơ Và Thư Pháp

You may also like...

2 Responses

  1. Hoàng Đằng says:

    Hai bức thư pháp cô đọng mấy vần thơ. Tuyệt!

  2. nguyenthanhba says:

    Thư pháp thể hiện câu thơ
    Đọc xong nhớ mãi bến bờ thi ca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *